<
 
  แผนการดำเนินการประจำปี

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 Download
2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 Download
3 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1-2 Download
4 รายงานการติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย+แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ไตรมาส 2 Download
5 รายงานการติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย+แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 Download
6 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม2561-มิถุนายน 2562) Download
7 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม2561-มีนาคม 2562) Download
8 รายงานการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนแรก Download
9 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Download
10 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 Download
11 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 Download
12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน Download
13 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย Download
14 แผนดำเนินงานปี-64 Download
15 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563 Download
16 แบบสรุปโครงการแผนดำเนินงาน Download
17 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563 Download
18 แผนพัฒนาหน่วยงาน Download
19 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Download