<
 
  แผนการดำเนินการประจำปี

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1-2 Download
2 รายงานการติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย+แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ไตรมาส 2 Download
3 รายงานการติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย+แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 Download
4 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม2561-มิถุนายน 2562) Download
5 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม2561-มีนาคม 2562) Download
6 รายงานการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนแรก Download
7 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Download
8 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 Download
9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 Download
10 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน Download
11 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย Download
12 แผนดำเนินงานปี-64 Download
13 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563 Download
14 แบบสรุปโครงการแผนดำเนินงาน Download
15 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563 Download
16 แผนพัฒนาหน่วยงาน Download
17 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Download