<
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณ

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 Download
2 อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Download
3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 part 1 (หน้าที่ 1- 57) Download
4 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Download
5 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Download
6 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 Download
7 รายละเอียดแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Download
8 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Download
9 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์ Download
10 รุปประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกปีงบประมาณ 2563 Download
11 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 Download
12 เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา Download
13 เรื่องประกาศผูู้ชนะเสนอราคา Download
14 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 part1/3 Download
15 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 part2/3 Download
16 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 part3/3 Download
17 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 part1-4 Download
18 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 part2-4 Download
19 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 part3-4 Download
20 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 part4-4 Download
21 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ Download