<
 
  คู่มือสำหรับประชาชน

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 ู่คู่มือการรับสมัครเด็กเล็ก ศพด. อบต.ศรีดอนไชย Download
2 คู่มือการร้องเรียน/ร้องทุกข์ Download
3 คู่มือการชำระภาษี Download
4 ฟอร์มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ Download
5 ตัวอย่างฟอร์มการลงทะเบียนพาณิชย์ สามารถติดต่อการจดทะเบียนพาณิชย์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ โทร 053-178076 Download
6 คู่มือประชาชนตำบลศรีดอนไชย Download
7 ประกาศการจัดทำคู่มือประชาชนฯ Download