<
 
  แผนอัตรากำลัง

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี Download
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง กำหนดอานาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามแผนอัตตรากำลัง ๓ Download
3 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 ตำแหน่ง ผดด. จำนวน 1 อัตรา Download
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (ผดด.) ประจำปี 2565 Download
5 ประกาศขึ้นบัญชีการสรรหาพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 ตำแหน่ง ผดด. จำนวน 1 อัตรา Download
6 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก Download