ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ เอกสาร

     
   ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562
 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีบประมาณ 2562
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
   


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย