ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
การตรวจสอบและควบคุมภายใน
การบริหารความเสี่ยงองค์กร

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม     
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม 2566
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม 2566
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2565
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2565
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประกาศงานก่อสร้าง
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   รายงานการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มีนาคม 2565
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   รายงานการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   สรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มกราคม 2565
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือน ธันวาคม 2564
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   สรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   สรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม 2564
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   สรุปประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกปีงบประมาณ 2563
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ประจำปี 2563
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ขององค์การบริหาร...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม- กันยายน 256
 ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไ...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 25
  ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 256
 ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไ...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 ปี 2562
 ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไ...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ขององค์กรปกครองส...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
   - งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230
โทรศัพท์ 0-5317-8076 โทรสาร 0-5317-8076
Email : sridonchai.go@gmail.com Website : http://www.sridonchai.go.th
©Copyright 2018 sridonchai.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai