ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ เอกสาร

     
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง ประกาศ...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1-2
 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรม...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   รายงานการติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย+แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ไตรมาส 2
 รายงานการติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย งบประมาณ ปร...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   รายงานการติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย+แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
 รายงานการติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย งบประมาณ ปร...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม2561-มิถุนายน 2562)
 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม2561-มิถ...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม2561-มีนาคม 2562)
 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม2561-มีน...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (1ตุลาคม-ธันวาคม 2561)
 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (1ตุลาคม-ธันวาค...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 2562
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับรายจ่าย ประจำปี 2561
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
   


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย