ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ เอกสาร

     
   จดหมายข่าวกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
 จดหมายข่าวกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อ...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   แผ่นพับประชาสัมพันธ์ อบต.ศรีดอนไชย
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ อบต.ศรีดอนไชย...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   แผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไ...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
   


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย