ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ เอกสาร

     
   รายงานผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.ศรีดอนไชย ประจำปี 2563
 รายงานผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต....
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   คู่มือประชาชนตำบลศรีดอนไชย
 คู่มือประชาชนตำบลศรีดอนไชย...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.ศรีดอนไชย
 คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.ศรีดอนไชย...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   คู่มือการปฏิบัติงานหรือให้บริการ อบต.ศรีดอนไชย
  คู่มือการปฏิบัติงานหรือให้บริการ อบต.ศรีดอนไชย...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   รายงานสรุปสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ไตรมาสที่ 4
 รายงานสรุปสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ไต...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   รายงานสรุปสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ไตรมาสที่ 3
 รายงานสรุปสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ไต...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   รายงานสรุปสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ไตรมาสที่ 1
 รายงานสรุปสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ไต...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   รายงานสรุปสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ไตรมาสที่ 2
 รายงานสรุปสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ไต...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประกาศ การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการและกำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อบริการประชาชน ประจำปี 2560
 ประกาศ การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการและกำหนดหน้าที่...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
   


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย