ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ เอกสาร

     
   พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิว...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   พระราชบัญญัติ การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑
 พระราชบัญญัติ การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่อง...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่อง...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔o
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔o...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประกาศโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงานฯ
 เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สร...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
   


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย