ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ เอกสาร

     
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนต
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง หลักเก...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอ
 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป)
 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   คู่มือการปฏิบัติงาน อบต.ศรีดอนไชย
 คู่มือการปฏิบัติงาน อบต.ศรีดอนไชย...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง การลด...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประกาศ การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการและกำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อบริการประชาชน ประจำปี 2560
 ประกาศ การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการและกำหนดหน้าที่...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
   


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย