ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ เอกสาร

     
   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่2) 2562
 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   รายงานผลการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรม พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 รายงานผลการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรม พนักงานส่วนตำบล...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
 แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-256...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ปี(พ.ศ. 2561 – 2563)
 นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ปี ...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
 ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒน...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
   


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย