ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
การตรวจสอบและควบคุมภายใน

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม     
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่2) 2562
 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   รายงานผลการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรม พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 รายงานผลการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรม พนักงานส่วนตำบล...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
 แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-256...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ปี(พ.ศ. 2561 – 2563)
 นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ปี ...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
 ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒน...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
   - งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย


Username:

Password: 


 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230
โทรศัพท์ 0-5317-8076 โทรสาร 0-5317-8076
Email : sridonchai.go@gmail.com Website : http://www.sridonchai.go.th
©Copyright 2018 sridonchai.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai