ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ เอกสาร

     
   ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี( พ.ศ. 2561-2564)
 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริ...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   รายงานความก้าวหน้าแผน-ป้องกันการทุจริต.docx
 รายงานความก้าวหน้าแผน-ป้องกันการทุจริต.docx...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลศ
 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปร...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   เรื่อง การประเมินความเสี่ยการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
 เรื่อง การประเมินความเสี่ยการทุจริต ประจำปีงบปร...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี งบประมาณ พ
 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติง...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต และการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนตำ
 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต และก...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารอง
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง นโยบ...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
 ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   มาตรการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการป้องกันการรับสินบน...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การสร้างวัฒนธรรมองค์กร อบต.ศรีดอนไชย
 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร อบต.ศรีดอนไชย ...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 ใบประกาศเกียรติคุณฉบับ อบต.ศรีดอนไชย ผลการประเมิน...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชยเป็นหน่วยงานในการป้องกันต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.ศรีดอนไชย
 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่อ...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
   


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย