ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ เอกสาร

     
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง ประกาศ...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง ประกาศ...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
 เรื่อง ยกเลิกประกาศครั้งที่ 2 ประกวดราคาโครงการก่อ...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประกาศ อบต.ศรีดอนไชยเรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด หมู่ที่ 1,2,3
 เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างธนาคาร...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชาสัมพันธ์การจัดทำสัญญาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกส์บ้านทุ่งต้อม-ป่ารวก หมู่1,5
 ประชาสัมพันธ์การจัดทำสัญญาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัล...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกส์บ้านทุ่งต้อม-ป่ารวก หมู่1,5
 ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านทุ่...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางบ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่องประกวดร...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์หมู่บ้
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่องประกวดร...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่องแผนการจัดหาพัสดุ 2562
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชยเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชยเรื่อง เผยแพร่...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชยเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง เผยแพ...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายในตำบลศรีดอนไชย
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านม่อนหลวง หมู่ที่ 8
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด บ้านป่ารวกหมู่ที่ 1
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด บ้...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   เผยแพร่ประชาวิจารณ์ขอบเขตของงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ประสงค์จะประช...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทุ่งต้อม-ป่ารวก หมู่ 5,1 ที่ตั้งโครงการถนนสายทางบ้านทุ่งต้อม-ป่ารวก ต.ศร
 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทุ่งต้อม-ป่ารวก หมู่ 5...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ร่าง รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต สายทุ่งต้อม-ป่ารวก
 ร่าง รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) จ้างก่อสร้างถนนล...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง+แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพ
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางใ...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต สายบ้านทุ่งต้อม-ป่ารวก
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง ประกว...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกส์คอนกรีตสายบ้า...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
   


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย