ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ เอกสาร

     
   บันทึกรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย สภาสมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2562
 บันทึกรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไช...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   บันทึกรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย สภาสมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
 บันทึกรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไช...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   บันทึกรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย สภาสมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2
 บันทึกรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไช...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
    บันทึกรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย สภาสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2562
  บันทึกรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไ...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   บันทึกรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย สภาสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2562
 บันทึกรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไช...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2563
 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย สมัยสาม...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   อำนาจหน้าที่องค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
 อำนาจหน้าที่องค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีด...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ่ขอเปิดประชุมสภา อบต.ศรีดอนไชย สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2563
 ่ขอเปิดประชุมสภา อบต.ศรีดอนไชย สมัยวิสามัญ ครั้งที...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   แจ้งประกาศประชุมสภา อบต.ศรีดอนไชย ประจำปี 2563+เชิญประชุมสภา อบต.ศรีดอนไชย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563
 แจ้งประกาศประชุมสภา อบต.ศรีดอนไชย ประจำปี 2563+เชิ...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2563
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561-2565) องค์การบร...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   เอกสารประกอบการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562
 เอกสารประกอบการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561
 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561
 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 1/2561
 เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไ...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
   


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย