ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
การตรวจสอบและควบคุมภายใน

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม     
   แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2564
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดบริการ ประจำปี 2563
 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุด...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ประจำปีงบประมาณ 2563
 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริห...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชาสัมพันธ์วารสารประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
    รายงานการรวบรวมสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ประจำเดือน ตุลาคม 2563
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   รายงานผลการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ปร
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   รายงานผลการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ปร
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ ปลัดองค์การบริหา
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง มอบอำน...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 part 1
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดบริการ ประจำปี ๒๕๖๒
 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุด...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   รายงานข้อมูลสถิติผู้มารับบริการ ประจำปี 2562
 รายงานข้อมูลสถิติผู้มารับบริการ ประจำปี 2562...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   รายงานข้อมูลสถิติผู้มารับบริการ เดือนพฤษภาคม 2563
 รายงานข้อมูลสถิติผู้มารับบริการ เดือนพฤษภาคม 2563...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   รายงานข้อมูลสถิติผู้มารับบริการ เดือนเมษายน 2563
 รายงานข้อมูลสถิติผู้มารับบริการ เดือนเมษายน 2563...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   รายงานข้อมูลสถิติผู้มารับบริการ เดือนมีนาคม 2563
 รายงานข้อมูลสถิติผู้มารับบริการ เดือนมีนาคม 2563...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   รายงานข้อมูลสถิติผู้มารับบริการ เดือนกุมภาพันธ์ 2563
 รายงานข้อมูลสถิติผู้มารับบริการ เดือนกุมภาพันธ์ 25...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ีรายงานข้อมูลสถิติผู้มารับบริการ เดือนมกราคม 2562
 ีรายงานข้อมูลสถิติผู้มารับบริการ เดือนมกราคม 2562...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   รายงานข้อมูลสถิติผู้มารับบริการ เดือนธันวาคม 2562
 รายงานข้อมูลสถิติผู้มารับบริการ เดือนธันวาคม 2562...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   รายงานข้อมูลสถิติผู้มารับบริการ เดือนพฤศจิกายน 2562
 รายงานข้อมูลสถิติผู้มารับบริการ เดือนพฤศจิกายน 256...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   รายงานข้อมูลสถิติผู้มารับบริการ เดือนตุลาคม 2562
 รายงานข้อมูลสถิติผู้มารับบริการ เดือนตุลาคม 2562...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี 2563
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่องบัญชีรา...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชาสัมพันธ์วารสารประจำเดือน พฤษภาคม 2563
 ประชาสัมพันธ์วารสารประจำเดือน พฤษภาคม 2563...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชาสัมพันธ์วารสารประจำเดือน เมษายน 2563
 ประชาสัมพันธ์วารสารประจำเดือน เมษายน 2563...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชาสัมพันธ์วารสารประจำเดือน มีนาคม 2563
 ประชาสัมพันธ์วารสารประจำเดือน มีนาคม 2563...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชาสัมพันธ์วารสารประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
 ประชาสัมพันธ์วารสารประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ ผู้บริหาร อบต.ศรีดอนไชย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.ศรีดอนไชย
 ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ ผู้บริหาร อบต.ศรีดอนไชย...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
 พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพ...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551
 พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เดือนมีนาคม 2563
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวค์การบริหารส่วนตำบลศ...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เดือนธันวาคม 2562
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวค์การบริหารส่วนตำบลศ...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของผู้สอบบัญชีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเชีย
 รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เดือนกุมภาพันธ์ 2563
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวสารองค์การบริหารส่วน...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เดือนมกราคม 2563
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวสารองค์การบริหารส่วน...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   สารองขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เดือนพฤศจิกายน 2562
 สารองขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวค์การบริหารส่วน...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เดือนตุลาคม 2562
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวสารองค์การบริหารส่วน...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
   - งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย


Username:

Password: 


 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230
โทรศัพท์ 0-5317-8076 โทรสาร 0-5317-8076
Email : sridonchai.go@gmail.com Website : http://www.sridonchai.go.th
©Copyright 2018 sridonchai.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai