ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ เอกสาร

     
   แนวทาง ขั้นตอน และกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และแจ้งเหตุการทุจริต ขององค์การบริหารส่วน
 แนวทาง ขั้นตอน และกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   รายงานศูนย์ยุติธรรม ประจำปี 2563
 รายงานศูนย์ยุติธรรม ประจำปี 2563...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   รายงานศูนย์ยุติธรรม ประจำปี 2562
 รายงานศูนย์ยุติธรรม ประจำปี 2562...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.ศรีดอนไชย
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.ศรีดอนไชย...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลศรีดอนไชย
 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลศรีดอนไชย...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ขั้นต...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
   


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย