<
 
  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566 Download
2 รายงานผลดำเนินการป้องกันการทุจริต 2566 Download
3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2567 Download
4 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566 Download
5 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 Download
6 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ใด ประจำปีงบประมาณ2566 Download
7 รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2566 Download
8 No Gift Policy 2024 V.Eng Download
9 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด No Gift Policy 2567 Download
10 การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566 Download
11 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี2565 Download
12 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส Download
13 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจิตและประพฤติมิชอบ Download
14 มาตรการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน Download
15 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 Download
16 ผลการประเมินและการรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 2566 รอบ 6 เดือนแรก Download
17 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ6เดือนแรก Download
18 รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการการทุจริต ประจำปี 2566 รอบหกเดือนแรก Download
19 นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) Download
20 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย พ.ศ. 2565 Download
21 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2566-2570 Download
22 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส/การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปี 2565 Download
23 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส/การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำป Download
24 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ6เดือนแรก Download
25 รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 (รอบหกเดือนแรก) Download
26 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม Download
27 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต2565 (ครั้งที่1) Download
28 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี2564 รอบ12เดือน Download
29 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน Download
30 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต Download
31 นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy Download
32 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย Download
33 ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น Download
34 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต อบต.ศรีดอนไชย Download
35 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี2563 รอบ12เดือน Download
36 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี2563 รอบ6เดือน Download
37 ประกาศองค์การบริหาร่ส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง การประกาศใช้แผนปฏิบ้ติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) Download
38 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี( พ.ศ. 2561-2564) Download
39 รายงานความก้าวหน้าแผน-ป้องกันการทุจริต Download
40 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง อำเภอเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
41 เรื่อง การประเมินความเสี่ยการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ Download
42 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 Download
43 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต และการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนตำ Download
44 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารอง Download
45 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม Download
46 ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ Download
47 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ Download
48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ Download
49 มาตรการป้องกันการรับสินบน Download
50 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง Download
51 คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส Download
52 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร อบต.ศรีดอนไชย Download
53 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย Download
54 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย Download
55 ใบประกาศเกียรติคุณฉบับ อบต.ศรีดอนไชย ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
56 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย Download
57 ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชยเป็นหน่วยงานในการป้องกันต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น Download
58 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.ศรีดอนไชย Download