<
 
  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566 Download
2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี2565 Download
3 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส Download
4 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจิตและประพฤติมิชอบ Download
5 มาตรการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน Download
6 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 Download
7 ผลการประเมินและการรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 2566 รอบ 6 เดือนแรก Download
8 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ6เดือนแรก Download
9 รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการการทุจริต ประจำปี 2566 รอบหกเดือนแรก Download
10 นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) Download
11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย พ.ศ. 2565 Download
12 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2566-2570 Download
13 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส/การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปี 2565 Download
14 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส/การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำป Download
15 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ6เดือนแรก Download
16 รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 (รอบหกเดือนแรก) Download
17 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม Download
18 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต2565 (ครั้งที่1) Download
19 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี2564 รอบ12เดือน Download
20 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน Download
21 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต Download
22 นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy Download
23 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย Download
24 ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น Download
25 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต อบต.ศรีดอนไชย Download
26 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี2563 รอบ12เดือน Download
27 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี2563 รอบ6เดือน Download
28 ประกาศองค์การบริหาร่ส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง การประกาศใช้แผนปฏิบ้ติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) Download
29 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี( พ.ศ. 2561-2564) Download
30 รายงานความก้าวหน้าแผน-ป้องกันการทุจริต Download
31 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง อำเภอเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
32 เรื่อง การประเมินความเสี่ยการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ Download
33 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 Download
34 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต และการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนตำ Download
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารอง Download
36 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม Download
37 ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ Download
38 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ Download
39 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ Download
40 มาตรการป้องกันการรับสินบน Download
41 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง Download
42 คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส Download
43 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร อบต.ศรีดอนไชย Download
44 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย Download
45 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย Download
46 ใบประกาศเกียรติคุณฉบับ อบต.ศรีดอนไชย ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
47 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย Download
48 ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชยเป็นหน่วยงานในการป้องกันต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น Download
49 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.ศรีดอนไชย Download