ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ 

 

สำนักปลัด


นายธนัสส์ ปกครองบ้าน
หัวหน้าสำนักปลัด


 

นางสาวธัชภิชา รู้ทำนอง
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวสวงสุดา คุณาแปง
นักวิชาการเกษตร

นางสาวน้องนุช จุ่มสนอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

นายขวัญใจ ภูด่านวัว
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายณัฎฐพัชร เดชางาม
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

นางครองขวัญ จีนะเมืองใจ
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวรัศมี สอนศรีิ
ผช.นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนฯ


นางสาวกชนันท์กร ธิมาชัย
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน

นางบัวไหล อินทะโน
คนงานทั่วไป

นายพิพัฒน์ ปันธิ
พนักงานขับรถยนต์
 

นายช้อย ปัญญาราช
พนักงานขับเครื่องกล
ขนาดเบา
 


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย