ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


 

 

หัวหน้าส่วนราชการ


นายสมบูรณ์ มาลารัตน์
ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลศรีดอนไชย

 


นางสาวนงนุช ตาคำ
รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลศรีดอนไชย


นายธนัสส์ ปกครองบ้าน
หัวหน้าสำนักปลัดนางสาวศิริพร จินะวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายเกรียงศักดิ์ มั่นรอด
ผู้อำนวนการกองช่าง
นางสาวผกามาศ ทำของดี
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

     
 


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย