<
 
  แผนพัฒนาบุคลากร

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Download
2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565 Download
3 รายงานการดำเนินงานตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2566 (รอบหกเดือนแรก) Download
4 รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Download
5 รายงานการดำเนินการตามนโยบายบริหารบุคคล ราย 6 เดือน ประจำปี 2566 Download
6 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 Download
7 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น Download
8 ประมวลจริยธรรมสภาท้องถิ่น Download
9 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น Download
10 คณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย Download
11 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี2565 Download
12 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชยพ.ศ.2566 Download
13 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 Download
14 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา Download
15 ประชาสัมพันธ์การรักษาการแทนรองปลัด อบต. Download
16 ประชาสัมพันธ์การรักษาการแทน ผอ.คลัง Download
17 ประชาสัมพันธ์รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด Download
18 ประชาสัมพันธ์การรักษาการแทนปลัด อบต. Download
19 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 Download
20 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล Download
21 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 Download
22 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 Download
23 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่2) 2562 Download
24 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล Download
25 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล Download
26 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Download
27 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Download
28 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Download
29 รายงานผลการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรม พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Download
30 แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 Download
31 นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ปี(พ.ศ. 2561 – 2563) Download
32 ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย Download