<
 
  แผนพัฒนาบุคลากร

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 Download
2 แผนพัฒนาบุคลากรสามปี 2567-2569 Download
3 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Download
4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565 Download
5 รายงานการดำเนินงานตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2566 (รอบหกเดือนแรก) Download
6 รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Download
7 รายงานการดำเนินการตามนโยบายบริหารบุคคล ราย 6 เดือน ประจำปี 2566 Download
8 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 Download
9 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น Download
10 ประมวลจริยธรรมสภาท้องถิ่น Download
11 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น Download
12 คณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย Download
13 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี2565 Download
14 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชยพ.ศ.2566 Download
15 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 Download
16 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา Download
17 ประชาสัมพันธ์การรักษาการแทนรองปลัด อบต. Download
18 ประชาสัมพันธ์การรักษาการแทน ผอ.คลัง Download
19 ประชาสัมพันธ์รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด Download
20 ประชาสัมพันธ์การรักษาการแทนปลัด อบต. Download
21 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 Download
22 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล Download
23 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 Download
24 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 Download
25 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่2) 2562 Download
26 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล Download
27 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล Download
28 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Download
29 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Download
30 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Download
31 รายงานผลการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรม พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Download
32 แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 Download
33 นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ปี(พ.ศ. 2561 – 2563) Download
34 ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย Download